Нормативно-правові акти України

Закони України

 1. Про освіту
 2. Про вищу освіту
 3. Про ліцензування видів господарської діяльності
 4. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства
 5. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
 2. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладам освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належить до державної і комунальної форми власності
 3. Питання стипендіального забезпечення
 4. Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
 5. Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти
 6. Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням
 7. Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні
 8. Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців
 9. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Накази центральних органів виконавчої влади України, Накази Міністерства освіти і науки України

 1. Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства
 2. Про затвердження Положення про дистанційне навчання
 3. Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
 4. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників
 5. Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти
 6. Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки
 7. Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам
 8. Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту
 9. Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу
 10. Положення про організацію роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти
 11. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України
 12. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України

 1. Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності

Накази Міністерства юстиції України

 1. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях