Університетські відділи

Відділ міжнародних зв'язків

Важливим аспектом діяльності кожного університету є міжнародне співробітництво. Контакти з вищими навчальними закладами інших країн дозволяють значно підвищити кваліфікацію співробітників шляхом проведення спільних наукових досліджень, організації стажування професорсько-викладацького та студентського складу, покращити або розробити нові освітні програми та дисципліни, організувати обмін викладачами та студентами, літні школи тощо. Розвиток міжнародного співробітництва впливає не тільки на освітній рівень кожного окремого вищого навчального закладу, але й сприяє наближенню освітньої структури України до європейських стандартів, що є дуже актуальним сьогодні, коли ведеться мова про об'єднаний європейський освітній простір. Читати далі

Аспірантура та докторантура

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Житомирському державному технологічному університеті здійснюється через аспірантуру і докторантуру.
Аспірантура Житомирського державного технологічного університету створена у 1994 році згідно рішенню Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21.07.1994 р.
Докторантура в університеті відкрита у 2004 році за 2-ма науковими спеціальностями. На даний час підготовка через докторантуру здійснюється за 4-ма науковими спеціальностями. Читати далі

Навчально-методичний віддiл

В 2002 році Житомирський державний інженерно-технологічний інститут проходив акредитацію і, відповідно до рішення ДАК від 15 жовтня 2002 р. (протокол № 41), був визнаний акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти ІV (четвертого) рівня. Основуючись на рішенні Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Кабінет Міністрів України, своїм розпорядженням від 17 березня 2003 року №149 – р, реорганізував Житомирський інженерно-технологічний інститут у Житомирський державний технологічний університет. Розбудова навчального процесу в ЖДТУ та структурні зміни, які відбувалися на той час в системі вищої освіти в Україні викликали необхідність створення в 2003 році нового структурного підрозділу університету – навчально-методичного управління, положення про яке було затверджене Вченою радою ЖДТУ 1 грудня 2003 року (протокол №7). Читати далі

Відділ моніторингу та забезпечення якості

Державний університет «Житомирська політехніка» здійснює діяльність відповідно до вимог міжнародних та вітчизняних стандартів якості ISO. У 2017 році Житомирська політехніка отримала сертифікат на систему управління якістю стосовно послуг у сфері вищої освіти університетського рівня і щороку підтверджує відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 під час наглядових аудитів. У жовтні 2020 року за результатами сертифікаційного аудиту Житомирська політехніка підтвердила відповідність власної діяльності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 і отримала новий сертифікат на систему управління якістю стосовно послуг у сфері вищої освіти університетського рівня (№UA.8О027.СУЯ.058-20). Читати далі

Загальний відділ

Організація та ведення діловодства в університеті покладається на загальний відділ. Загальний відділ є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується безпосередньо ректору. В своїй роботі він керується наказами і вказівками Міністерства освіти і науки України, ректора університету та інструкцією з діловодства університету. Читати далі

Відділ комп'ютерних мереж

Перше об’єднання комп’ютерів з’явилось на кафедрі Програмного Забезпечення Обчислювальної Техніки наприкінці 1993 року. В 1994 році університет (в ті часи ще інститут) був підключений до мережі Інтернет. Людиною, яка почала освоювати інтернет-технології був доцент кафедри ПЗОТ Колодницький Микола Михайлович. Всю організаційну роботу по підключенню до мережі Інтернет взяв на себе завідувач кафедрою ПЗОТ Данильченко О.М. Об’єм робот по підтримці працездатності мережі та її сервісів, по обслуговуванню численних користувачів став таким, що знадобився штат працівників. Зважаючи на це в квітні 2000 р. було створено відділ комп’ютерних мереж, який очолив Білодід М.Ю. З цього моменту мережа почала швидко розвиватись та використовуватись не тільки в навчальному процесі, а і в роботі відділів та служб. Читати далі

Відділ кадрів

Відділ кадрів веде облік особового складу університету, його підрозділів і встановлену документацію щодо кадрів.
Однією з найважливіших функцій відділу кадрів університету є документування трудових правовідносин: приймання, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, Закону Україну «Про вищу освіту», положень, інструкцій і наказів ректора. Відділ кадрів формує і веде особові справи професорсько-викладацького складу, працівників, вносить зміни, пов`язані з трудовою діяльністю, веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад працівників, формує кадровий резерв, готує необхідні матеріали для атестації науково-педагогічних працівників університету. Читати далі

Бухгалтерія

Бухгалтерія забезпечує оформлення всіх документів, необхідних для відображення фінансово-господарської діяльності університету, вчасну виплату заробітної плати викладачам та співробітникам, стипендії студентам, які навчаються за рахунок бюджетного фінансування, виплату коштів, направлених на здійснення господарських операцій, пов’язаних із функціонуванням різних служб університету. У цьому відділі завжди можна отримати кваліфіковану консультацію з приводу нарахувань заробітної плати, стипендії, інших виплат, правильного ведення бухгалтерського обліку матеріально-відповідальними особами у структурних підрозділах, а також отримати іншу інформацію, потрібну в процесі роботи різних служб і підрозділів університету. Читати далі

Планово-фінансовий відділ

Планово-фінансовий відділ створено на початку 1995 року. На даний час відділ налічує 4 працівника з вищою освітою. Планово-фінансовий відділ виконує такі функції: здійснює перспективне та оперативне планування діяльності університету; розраховує доходи вузу на кожний фінансовий рік за всіма джерелами їх надходження, складає кошторис доходів і видатків; розраховує фонд оплати праці, складає штатний розклад; визначає ціни на платні послуги, що надаються вузом згідно з "Переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами", затвердженим постановою КМУ № 38 від 20.01.97 р. на підставі розрахунку валових витрат на надання тієї чи іншої послуги; Читати далі