Науково-дослідні роботи

У 2021 році науковцями Державного університету «Житомирська політехніка» виконуються наукові дослідження за КПКВК 2201040 “Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ”, що фінансуються з загального фонду державного бюджету:

Прикладні НДР
НДР №53 "Приладова інформаційно-вимірювальна система для проведення розвідувальних операцій на базі рухомої гусеничної роботизованої платформи"
Пріоритетний напрям Інформаційні та комунікаційні технологїї
Наукова рада за фаховими напрямами Приладобудування
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, прикладна
Науковий керівник к.т.н., доцент Ткачук А.Г.
Термін виконання 01.03.2021 р. – 31.12.2022 р.
Номер державної реєстрації 0121U109532
Мета Розробка приладової інформаційно-вимірювальної системи для проведення розвідувальних операцій на базі рухомої гусеничної роботизованої платформи, яка буде використовуватись у розвідувально-попереджувальних місіях як у зоні бойових дій для пошуку та локалізації ворога перед початком операцій захоплення чи визволення стратегічно важливих об’єктів, а також для попередження військовослужбовців про можливі потенційні загрози їх життів (вибухи чи отруєння газами), так і для проведення рятувальних робіт після техногенних катастроф.
Очікувані результати у 2021 р. Детальний аналіз існуючих систем для моніторингу наявності шкідливих та вибухонебезпечних газів. Оцінка їх переваг та недоліків. Визначення та обґрунтування структури та конфігурації розроблюваної системи моніторингу. Розробка методології побудови та проведення вимірювань системами на основі мобільної роботизованої платформи. Розрахунок та підбір елементної бази, визначення похибок вимірювання чутливих елементів, методи підвищення їх точності. Калібрування та визначення фактичних характеристик датчиків. Підключення датчиків газу до ПК. Програмне забезпечення для обробки даних моніторингу Робочий зразок пристрою для пошуку газу.
Галузь застосування Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

Наукові роботи молодих учених
№51 "Алгоритмічно-програмне забезпечення обробки сигналів для мобільного комплексу радіомоніторингу"
Пріоритетний напрям Інформаційні та комунікаційні технологїї
Наукова рада за фаховими напрямами Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених, науково-технічна (експериментальна) розробка
Науковий керівник к.т.н., доцент Ципоренко В.В.
Термін виконання 01.01.2019 р. – 31.12.2021 р.
Номер державної реєстрації 0119U100155
Мета Розробка методів, алгоритмів, структурних схем, та моделювання роботи швидкісного безпошукового кореляційно-інтерферометричного пеленгування, а також сучасних апаратно-програмних засобів детектування перешкод для мобільних комплексів радіомоніторингу із можливістю виявлення перешкод при автономній навігації.
Очікувані результати у 2021 р. Дані експериментальних досліджень робочих характеристик та параметрів макета пеленгатора: точності (залежності середнього квадратичного відхилення оцінки пеленгу від відношення сигнал/шум, напрямку приходу сигналу), виграшу за швидкодією пеленгатора. Результати аналітичних досліджень ефективності використання антенних решіток різних конфігурацій. Дані експериментальних досліджень апаратнопрограмних засобів виявлення, детектування та аналізу перешкод. Дані експериментальних досліджень діючого макету приладової системи для визначення параметрів руху об’єктів з цифровими відеозображеннями. Метод визначення параметрів руху об’єктів з часовою послідовністю відеозображень з адаптивним міжкадровим інтервалом. Дані чисельного моделювання та експериментальних досліджень параметрів руху об’єктів з часовою послідовністю відеозображень з адаптивним міжкадровим інтервалом.
Галузь застосування Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
№52 "Створення електронних багатомовних академічних галузевих словників (тезаурусів)"
Пріоритетний напрям Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
Наукова рада за фаховими напрямами Актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених, фундаментальне дослідження
Науковий керівник к.філол.н. Черниш О.А.
Термін виконання 01.01.2020 р. – 31.12.2022 р.
Номер державної реєстрації 0120U101262
Мета Створення електронних багатомовних академічних галузевих словників, що у свою чергу передбачає вирішення низки завдань: 1) проаналізувати принципи укладання електронного словника; 2) дослідити різновиди таких видань, окреслити їх переваги та недоліки; 3) здійснити теоретичні узагальнення та низку лексикографічних робіт в автоматичному режимі при втіленні та моделюванні словників на комп’ютерах; 4) провести багатокритеріальний аналіз лексичної бази для формування реєстру словника; 5) уніфікувати терміносистеми з дотриманням вимог цілісності, повноти та несуперечливості; 6) створити автоматизовані банки термінів; 7) уніфікувати та впорядкувати величезні масиви фактологічних даних для підготовки електронних багатомовних академічних галузевих словників; 8) створити електронний багатомовний академічний галузевого словника.
Очікувані результати у 2021 р. Реєстр обсягом 500 термінологічних одиниць українською, російською та англійською мовами (по 100 термінів з галузі лінгвістики, інформаційних технологій, економіки, інженерії, обліку, аудиту та фінансів); реєстр обсягом 500 термінологічних одиниць польською, французькою та німецькою мовами. Інформаційна система електронного багатомовного термінологічного словника.
Галузь застосування Професійна, наукова та технічна діяльність

Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів замовників

Тематичний план госпдоговірних науково-дослідних робіт науково-дослідного сектору Державного університету «Житомирська політехніка» на 2021 рік

Науково-дослідні роботи, що виконуються в межах кафедральної тематики (робочого часу викладачів)

Тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів Державного університету «Житомирська політехніка» на 2021 рік

Наукові дослідження та розробки, які виконує Державний університет «Житомирська політехніка» за рахунок коштів державного бюджету

Тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконує Державний університет «Житомирська політехніка» за рахунок коштів державного бюджету у 2021 році