Аспірантура та докторантура

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державному університеті «Житомирська політехніка» здійснюється через аспірантуру і докторантуру відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

Аспірантура

Аспірантура Державного університету «Житомирська політехніка» створена у 1994 році згідно рішенню Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підготовка в аспірантурі Житомирської політехніки, починаючи з 2016 року, приведена у відповідність з європейським стандартом третього рівня вищої освіти. Зокрема запроваджено освітню складову підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD), якої в попередній моделі підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі не було.

Наказами Міністерства освіти і науки України від 21 квітня 2016 року № 443 та № 90л від 29 січня 2018 року розширене провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні з десяти спеціальностей:

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та Правил прийому до Державного університету «Житомирська політехніка».

Правила прийому до університету, зокрема щодо прийому до аспірантури, затверджує вчена рада університету на основі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів та в установлені строки оприлюднює їх на офіційному веб-сайті університету.

Правила прийому до університету діють протягом відповідного навчального року і визначають, зокрема:

 • порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури університету;
 • зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступника до аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною або вечірньою) формою навчання.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою університету для кожної спеціальності. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складається з освітньої та наукової складових.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури університету.

Обов’язковою умовою допуску до захисту дисертації є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

Нормативно-правове забезпечення навчання в аспірантурі, підготовка та захист дисертацій.

Докторантура

Докторантура в університеті функціонує з 2004 року. Відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, наукові спеціальності в докторантурі відповідно трансформовані рішеннями вченої ради університету за шифрами та найменуваннями ліцензованих спеціальностей по аспірантурі:

 • 101 «Екологія»
 • 051 «Економіка»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 131 «Прикладна механіка»
 • 274 «Автомобільний транспорт»

Рішенням Вченої ради університету відкрита докторантура зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

В університеті функціонує три спеціалізовані вчені ради:

 • спеціалізована вчена рада Д14.052.01 з правом прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 • спеціалізована вчена рада К14.052.02 з правом прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти та 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.
 • спеціалізована вчена рада К14.052.03 з правом прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі, починаючи з 2016 року, становить два роки.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до докторантури визначається в Правилах прийому до університету. Перелік повинен включати, зокрема:

 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради університету.

Вчена рада університету на підставі поданих висновків кафедри щодо кожного вступника приймає рішення про його зарахування до докторантури.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету.

За довідками звертатися за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, Державний університет «Житомирська політехніка», відділ аспірантури (кімн. № 211).

Нормативно-правове забезпечення навчання в докторантурі, підготовка та захист дисертацій.

В.о. завiдувача відділом

Віта Валентинівна Довгалюк
Віта Валентинівна Довгалюк

З травня 2020 р. – в.о. завідувача аспірантури Державного університету «Житомирська політехніка».

Доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту

Викладає дисципліни: Фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг, Міжнародні фінанси, Податкова система, Вступ до фаху.

Наукові інтереси: проблеми і перспективи розвитку фінансового ринку та ринку фінансових послуг України

Новини

Державний університет “Житомирська політехніка” запрошує на навчання в аспірантуру або докторантуру!

Доктор філософії (PhD)
Спеціальності 051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
101 Екологія
121 Інженерія програмного забезпечення
131 Прикладна механіка
184 Гірництво
274 Автомобільний транспорт
281 Публічне управління
Вартість навчання 35 000 грн. (в рік)
Термін навчання 4 роки
Прийом документів 01.11.2022-11.11.2022 (контракт)
Строки проведення вступних іспитів (філософія, іноземна мова, фаховий вступний іспит) 14.11.2022-26.11.2022 (контракт)
Терміни зарахування 28.11.2022 (контракт)
Документи для вступу
 1. заява
 2. копія диплому магістра (спеціаліста) і додатку
 3. копія свідоцтва про одруження (за необхідності)
 4. письмовий висновок передбачуваного наукового керівника
 5. анкета аспіранта
 6. список опублікованих наукових праць або реферат з обраної наукової спеціальності
 7. 3 кольорові фотокартки розміром 3х4 см
 8. копія паспорта
 9. копія довідки про ідентифікаційний код
 10. копія приписного або військового квитка, або тимчасового посвідчення


Доктор наук
Спеціальності 051 Економіка
071 Облік і оподаткування
101 Екологія
131 Прикладна механіка
274 Автомобільний транспорт
281 Публічне управління
Вартість навчання 40 000 грн. (в рік)
Термін навчання 2 роки
Прийом документів
Рішення Вченої ради університету про зарахування
Терміни зарахування
Документи для вступу
 1. заява
 2. копія диплому доктора філософії (кандидата наук)
 3. копія свідоцтва про одруження (за необхідності)
 4. копія атестата доцента (старшого наукового співробітника) (у разі наявності)
 5. письмова характеристика наукової діяльності вступника
 6. анкета докторанта
 7. список опублікованих після захисту кандидатської дисертації наукових праць і винаходів за темою наукового дослідження (не менше 5 статей у фахових виданнях та не менше трьох тез доповідей)
 8. розгорнутий план докторської дисертації
 9. витяг кафедри про можливість зарахування
 10. 1 фотокартка розміром 3х4 см
 11. копія паспорту
 12. копія довідки про ідентифікаційний код

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 211
Телефон: +38 (068) 124-29-81
E-mail: aspirantura.ztu.edu@ukr.net