Ректорат

Євдокимов Віктор Валерійович

Євдокимов Віктор Валерійович

Посада

Ректор Державного університету «Житомирська політехніка»

Науковий ступінь і вчене звання

Доктор економічних наук, професор

Громадська діяльність та членство

Член спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 у Одеському національному економічному університеті.

Член спеціалізованої вченої ради Д. 14.052.01 у Державному університеті «Житомирська політехніка».

Академік Академії економічних наук України


Основні наукові роботи
 1. Основні монографії:
  • Евдокимов В.В. Моделирование в развитии бухгалтерского учета: проблемы и возможности. / В.В. Евдокимов, Н.М. Малюга // Очерки по бухгалтерскому учету и контролю. Монография по результатам диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы. – Житомир: ЧП “Рута”, 2005. – 444 с. – С. 85-149.
  • Евдокимов В.В. Роль и место интегрированной системы учета в управлении экономическим объектом. / В.В. Евдокимов // Бухгалтерский учет, анализ и контроль: теория, методология, организация. Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля ЖНБШ. [Текст]: Монография. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 448 с. – С. 140-160.
  • Евдокимов В.В. Бухгалтерская информация – инструмент информационного обеспечения общества. / В.В. Евдокимов // Бухгалтерский учет, контроль и анализ: социальные ориентиры. Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской научной бухгалтерской школы. [Текст]: Монография. – Житомир: ЖГТУ, 2008. – C. 233-250.
  • Евдокимов В.В. Идентификация экономической постоянной и оценка ее размера. [Монография] Теория измерения капитала и прибыли – Краков: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. – 400 с. – С.
  • Євдокимов В.В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 516 с.
  • Євдокимов В.В. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишин. [Монография] – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 420 с.
  • Євдокимов В.В. Концепція управління економічною безпекою суб’єктів господарювання в контексті теорії сталого розвитку. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, О.В. Олійник, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко. – Житомир: ЖДТУ, 2013.
  • Євдокимов В.В. Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку: аналіз сучасного стану. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко, О.М. Баришнікова. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 200 с.
  • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.П. Ніколаєва. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 252 с.
  • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік діяльності судноплавних підприємств. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.В. Тарасенко. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 200 с.
  • Євдокимов В.В. НП(С)БОДС в контексті світової стандартизації бухгалтерського обліку / Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 3: Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті: монографія / В.В. Євдокимов, Н.Ю. Грицак, С.В.Свірко. / За заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 380 с.
  • Євдокимов В.В. Обліково-інформаційне забезпечення економіко-екологічної безпеки системи управління відходами. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.В. Кузнєцова, Л.В. Сергієнко-Бердюкова. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 376 с.
  • Євдокимов В.В. Інформаційне забезпечення антагоністичних інтересів учасників спільної діяльності. [Текст]: Монографія / Євдокимов В.В., Грицишен Д.О., Куришко Л.А. Житомир: ЖДТУ, 2015. – 220 с.
  • Євдокимов В.В., Дика О.С., Ніколаєва С.П., Прокопенко Ж.В. Обліково-інформаційне забезпечення управління небанківськими фінансовими установами: ломбарди, лізингові та страхові компанії: монографія. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 560 с.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 2. Інформаційні системи та технології обліку
 3. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: rector@ztu.edu.ua

Олійник Оксана Вікторівна

Олійник Оксана Вікторівна

Посада

Перший проректор Державного університету «Житомирська політехніка»

Науковий ступінь і вчене звання

Доктор економічних наук, професор

Почесні звання

Академік Академії Економічних Наук УкраїниТема кандидатської дисертації

"Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів)" (2002 р., спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 в Тернопільській академії народного господарства, наукова спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит)

Тема докторської дисертації

"Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: теорія, методологія, організація" (2009 р., спеціалізована вчена рада Д 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, наукова спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності))

Основні наукові роботи
 1. Основні монографії:
  • Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: монографія / О.В. Олійник – Житомир: ЖДТУ, 2008. – –653 с.
  • Концептуальні засади сучасного економічного аналізу // Розвиток теорії та методології обліку і аналізу в умовах трансформації суспільної свідомості: монографія / І.В. Жиглей, І.В. Замула, О.В. Олійник, М.М. Шигун– Житомир: ЖДТУ, 2008. – 319 c.
  • Формирование модели экономиста-аналитика предприятия // Бухгалтерский учет, анализ и контроль: теория, методология, организация: монография / Ф.Ф. Бутынец, Н.М. Малюга, В.В. Евдокимов. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 448 c.
 2. Основні підручники:
  • Економічний аналіз. Практикум / Олійник О.В. – Навчальний посібник для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2003 – 496 с.
  • Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.М. Малюга та ін.; під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – [7-ме вид.]. – Житомир: ПП "Рута", 2006. – 832 c.
  • Економічний аналіз: підруч. [для студ. економічних спеціальностей вищ. навч. закл.] / С.З. Мошенський, О.В. Олійник. – [2-ге вид.] – Житомир: ПП "Рута", 2007. – 704 c.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Економічний аналіз
 2. Фінансовий аналіз
 3. Стратегічний аналіз
Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 24-14-20
E-mail: oov76@ukr.net

Морозов Андрій Васильович

Морозов Андрій Васильович

Посада

Проректор з науково-педагогічної роботи Державного університету «Житомирська політехніка»

Науковий ступінь і вчене звання

Кандидат технічних наук, доцент

Тема дисертацiї

"Вдосконалення методів оптимізації кільцевих маршрутів на транспортній мережі" (2011 рік, спеціалізована вчена рада Д 64.052.02 у Харківському національному університеті радіоелектроніки)

Наукова спеціальність

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи

Основні наукові роботи
 1. Публікації у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus:
  • Morozov A.V. Developing the Branch and Bound Method in the Problem of Searching for the Optimal Cyclic Route (Cyclic Rural Postman Problem) / A.O.Ovezgeldyyev, A.V. Morozov. - Cybernetics and Systems Analysis. – September 2013. - Volume 49. - Issue 5. – pp. 739–748.
  • Morozov A.V.The Recurrent Method to Solve the Assignment Problem / O.B. Matsiy, A.V. Morozov, A.V. Panishev. - Cybernetics and Systems Analysis. – November 2015. - Volume 51. - Issue 6. – pp. 939–946.
  • Morozov A.V. Fast Algorithm to Find 2-Factor of Minimum Weight / O.B. Matsiy, A.V. Morozov, A.V. Panishev. - Cybernetics and Systems Analysis. – May 2016. - Volume 52. - Issue 3. - pp. 467–474.
  • Morozov A.V. A Recurrent Algorithm to Solve the Weighted Matching Problem. - Cybernetics and Systems Analysis / O.B. Matsiy, A.V. Morozov, A.V. Panishev. – September 2016. - Volume 52. - Issue 5. - pp. 748–757.
  • Morozov A.V. Invariance of multifractal spectrums of spatial forms on the surface of ZnxCd1-xTe – Si heterocompositions synthesized by electron beam epitaxy and hot wall epitaxy / Moskvin P.P., Kryzhanivskyy V.B., Rashkovetskyi L.V., Rudnitskyi V.A., Morozov A.V., Lytvyn P.M. // Journal of Crystal Growth. - Volume 475 (1 October 2017). - pp. 144-149.
 2. Монографія
  • Морозов А. В. Модели и методы оптимизации замкнутых маршрутов на транспортных сетях: монография / А.В. Морозов, Панишев А. В. – Житомир: ЖГТУ, 2014. – 324 с.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Веб-дизайн
 2. Інтернет-програмування
 3. Мови інтелектуального аналізу даних
 4. Об’єктно-орієнтоване програмування
Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 41-82-95
Факс: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: morozov@ztu.edu.ua

Нонік Валерій Вікторович

Нонік Валерій Вікторович

Посада

Проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань Державного університету «Житомирська політехніка»

Науковий ступінь і вчене звання

Доктор наук з державного управління, доцент

Почесні звання

Заслужений юрист України

Тема дисертацiї

Механізми реалізації державної кадрової політики в Україні на регіональному та муніципальному рівнях в умовах децентралізації (спеціалізована вчена рада Д 38.053.03 у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили)

Наукова спеціальність

25.00.02 – «Механізми державного управління»

Основні наукові роботи
 • Нонік В.В. Формування та реалізації антикорупційної політики в Україні : теорія, практика, механізми :[монографія] / В.В. Нонік. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 387 с.
 • Нонік В.В. Корупція як елемент державного управління в стародавніх цивілізаціях [Електронне видання]/ / В.В. Нонік, В. В. Савіцький // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – №12.– Режим доступу: http:// www.dy.nayka.com.ua/index.
 • Нонік В.В. Основні чинники та шляхи детінізації економіки України: державно–управлінський аспект / В. В. Нонік // Публічне управління та митне адміністрування. – 2017. – № 2. – С. 91–101.
 • Нонік В.В. Сінгапурська антикорупційна історія: досвід для України [Електроне видання]/ / В.В. Нонік // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – №9.– Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.
 • Нонік В.В. Антикорупційний досвід високорозвинених країн Європи [Електроне видання]/ / В.В. Нонік // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – №12.– Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.
 • Нонік В.В. Сучасні антикорупційні механізми: морально–етичний та діагностичний ракурс / В.В. Нонік //Інвестиції: практика та досвід. – 2018.– № 5.– С. 73–78.
 • Нонік В.В. Антикорупційна політика: проблеми реалізації в українських реаліях / В.В. Нонік // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. Серія : Державне управління.– Х. : Вид–во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 2(9). – С. 47–57.
 • Нонік В.В. Антикорупційний досвід Китаю: від імперських часів до сьогодення [Електроне видання]/ / В.В. Нонік // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – №12.– Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.
 • Нонік В.В. Векторна спрямованість трансформаційних змін у процесах функціонування суб'єктного складу механізму протидії корупції / В.В. Нонік //Інвестиції: практика та досвід. – 2018.– № 17.– С. 77–82.
 • Нонік В.В. Формування інформаційно–аналітичного забезпечення протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування /В. В. Нонік// Інвестиції: практика та досвід. – 2018.– № 18.– С. 67–72.
 • Нонік В.В. Типологія корупційних відносин: державно–управлінський погляд /В. В. Нонік// Інвестиції: практика та досвід. – 2018.– № 19.– С. 99–102.
 • Нонік В.В. Базові методологічні складові формування та реалізації антикорупційної політики в Україні / В.В. Нонік // Публічне управління та митне адміністрування. – 2019. – № 1. – С. 86–94.
 • Нонік В.В. Дослідження сутності та трактування поняття «коррупція»: еволюційний аспект/ В.В. Нонік // Інвестиції: практика та досвід. – 2019.– № 3.– С. 99–105.
 • Нонік В.В. Національне агентство з питань запобігання корупції як ключовий орган державної влади у системі побудови інституту доброчесності суб'єктів державного управління/ С.З. Мошенський, В.В Нонік, І.Г. Сергієнко// Інвестиції: практика та досвід. – 2019. –№ 5. –С. 85–90.
 • Нонік В.В. Правовий механізм регулювання професійної етики в системі державного управління / С.З. Мошенський, В.В Нонік, І.Г. Сергієнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 116–121.
 • Нонік В.В. Антикорупційне виховання як інструмент антикорупційної стратегії держави / В.В. Нонік // Інвестиції: практика та досвід. – 2019.– № 7.– С. 91–95.
 • Нонік В.В. Інформаційно–комунікаційний інструментарій антикорупційної стратегії України/ В.В. Нонік //Інвестиції: практика та досвід. – 2019.– № 8.– С. 99 – 104.
 • Нонік В.В. Моделювання процесів поширення корупції: державно– управлінський погляд /В. В. Нонік// The USA Journal of Applied Sciences. – 2018.– № 1.– С. 14–17.
 • Нонік В.В. Морально–етичні засоби зниження масштабності корупційних проявів в Україні [Електронне видання] / В.В. Нонік // East journal of security studies.– 2018. – Вип. 1(3). – Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream
 • Нонік В.В. Сучасні погляди на причини виникнення корупції та її вплив на економіку України/ В.В. Нонік // Scientific discussion» (Praha, Czech Republic) – 2019.– № Vol 1, No 28.– С. 43–47.
 • Нонік В.В Формування антикорупційної свідомості, як пріоритетний напрям державної антикорупційної політики В. Нонік // Scientific discussion» (Praha, Czech Republic) – 2019.– № Vol 1, No 30.– С. 45–52.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Судові та правоохоронні органи
 2. Кримінальне право
 3. Дипломатичний протокол
Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 24-14-19; +38 (068) 161-37-52
Факс: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: nonik.valeriy@gmail.com

Денисюк Олена Григорівна

Денисюк Олена Григорівна

Посада

Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики Державного університету «Житомирська політехніка»

Науковий ступінь і вчене звання

Кандидат економічних наук, доцент

Тема дисертацiї

Майновий потенціал підприємства: сутність, відтворення, управління, спеціалізована вчена рада К 26.879.01 в Українському науково-дослідному інституті продуктивності агропромислового комплексі (м. Київ)

Наукова спеціальність

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Основні наукові роботи
 • Denysiuk O.G. The economic-mathematical modelling of processes of optimization of sugar raw materials’ logistics at sugar factories / O. G. Denysiuk, O. A. Lagovska, Ye. I. Ovcharenko, N. M. Andryeyeva // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – Т. 3, № 26. – С. 322-333 (Міжн. індексація: Web of Science).
 • Денисюк О.Г. Використання ресурсного потенціалу підприємства та його фінансової складової / О.Г. Денисюк // Ефективна економіка. – 2018. – №2 [Електронний ресурс]: Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua. (Міжн. індексація: Index Copernicus).
 • Денисюк О.Г. Максимізація вартості підприємства як результат ефективного управління персоналом // Вісник ЖДТУ: Економічні науки. - 2016. – №1 (75). – С. 70-77. (Міжн. індексація: Index Copernicus).
 • Денисюк О.Г. Особливості асортиментної політики підприємств хлібопекарської галузі України/ О.Г. Денисюк, Задерейко О.Ю. // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 1 (59). – С. 228-233.
 • Денисюк О.Г. Особливості процесу бізнес-планування в сучасних умовах розвитку України / О.Г. Денисюк, А.І. Білеуш // Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства / за заг. ред. д.е.н. Валінкевич Н.В.: [Колективна монографія] – Житомир: ЖДТУ, 2016. – 420 с. – С. 201- 209.
 • Денисюк О.Г. Формування та оцінка підприємницького потенціалу підприємств харчової промисловості / О.Г. Денисюк, В.В. Бужимський // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – №1/3. – С. 4-10. (Міжн. індексація: Index Copernicus)
 • Денисюк О.Г. Формування фінансової складової ресурсного потенціалу промислових підприємств / О.Г. Денисюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – Том 3. – №6 – С. 112-116 (Міжн. індексація: Index Copernicus).
 • Денисюк О.Г. Управління господарською діяльністю підприємства / О.Г. Денисюк// Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах міжнародної інтеграції: [Колективна монографія] /за заг. ред. д.е.н., проф. Г.М. Тарасюк – Житомир: ЖДТУ, 2016. – 448. – C. 438-446.
 • Денисюк О.Г. Інформаційне забезпечення управління трудовим потенціалом підприємства/ О.Г. Денисюк // Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники,тенденції, концептуальне обґрунтування прогресивних змін / за заг. ред. д.е.н. Мельничука Д.П. [Колективна монографія] – Житомир: ЖДТУ, 2016. – 420 с. – С. 13- 24.
 • Денисюк О.Г. Обґрунтування мотиваційних факторів впливу на рівень конкурентоспроможності персоналу підприємств / О.Г. Денисюк // Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство: [Колективна монографія] – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 380 с. – С. 267- 277.
 • Денисюк О.Г. Справедлива вартість підприємства за оцінкою його активів / О.Г. Денисюк// Управління підприємствами в умовах трансформації економіки: [Колективна монографія] /за заг. ред. д.е.н., проф. Г.М. Тарасюк – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 460 с. – C. 13-25.
 • Денисюк О.Г. Сутність та значення конкурентоспроможності персоналу в системі забезпечення ефективності потенціалу підприємства / О.Г. Денисюк // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Ів.-Франківськ : Плай, 2014. – № 2. – С. 392–399.
 • Основи підприємництва: підручник / [Біляк Т.О., Бірюченко С.Ю., Бужимська К.О., та ін.]; під заг. ред. Н.В. Валінкевич. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 496 с.
 • Синергетична парадигма економіки: монографія / [Ходаківський Є. І., Грабар І. Г., Цал-Цалко Ю. С., Януль І. Є., Вознюк О. В., Денисюк О. Г., Охрімчук О. М.]. – Житомир, 2007. – 160 с.
 • Цал-Цалко Ю. С. Стан і розвиток економічного потенціалу аграрного та промислового секторів національного господарства України: монографія / Цал-Цалко Ю. С., Денисюк О. Г., Мороз Ю. Ю. – Житомир: ЖОО ГО “Спілка економістів України”, 2009. – 218 с.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Управління потенціалом підприємства
 2. Оцінка вартості підприємства
Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська (міжнародний сертифікат First Certificate in English (FCE), B2

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 24-14-25
Факс: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: delenash@ukr.net