Центр післядипломної освіти

Завідувач Центру

Віталій Олександрович Кучменко
Віталій Олександрович Кучменко

Завідувач Центру післядипломної освіти, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, кандидат економічних наук.

Тема наукового дослідження "Удосконалення механізму управління транспортною системою міста".

У 2019 році пройшов стажування в рамках міжнародного проекту «Розумний транспорт і логістика для міст» («SMLOG» Erasmus+/КА2) в Університеті прикладних наук, технологій, бізнесу та дизайну м. Вісмар (Німеччина).

Certificate of attendance has participated in “Special Mobility Strand for Training” at the Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Faculty of Engineering, developing 180 hours of training activity in accordance with the “Staff Mobility for Training Mobility Agreement”, from 12th of June 2019 to 24th of July 2019, (24.07.2019, Wismar, Germany).

Certificate has participated in “Special Mobility Strand for Training” at the “Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design”, Faculty of Engineering, in accordance with the “Staff Mobility for Training Mobility Agreement” participated in Public Lesson “Project Management” with implementation the leading teaching methods, (09 July 2019, Wismar, Germany).

Викладає дисципліни: управління ОТГ, електронне урядування, електронна демократія та електронна держава, економіка та врядування, стратегічне планування розвитку регіону, управління проектами, інвестиційна політика регіону.

Наукові інтереси: економіка регіону, управління автотранспортними підприємствами, управління підприємствами в умовах трансформаційної економіки.

Контакти e-mail: vitaliy.kuchmenko@i.ua

Інформація про Центр

Факультет перепідготовки спеціалістів (ФПС) як структурний підрозділ Житомирського державного технологічного університету створено в 1993 р., що дало змогу поліпшити організацію навчального процесу, навчально-методичну та наукову роботу кафедр, що забезпечують перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців різного рівня.

В 1993 р. факультет перепідготовки спеціалістів очолював кандидат економічних наук, доцент Цал-Цалко Ю.С., з 1994 р. по 2003 р. - доцент Плечистий Д.Є., з 2003 р. по 2009 р. – кандидат технічних наук, доцент Опанасюк Є.Г.

Створення та подальший розвиток факультету в часі співпав з історичними змінами у суспільно-політичному устрої України та переходом до ринкових умов господарювання. Надання можливостей підвищення кваліфікації та перепідготовки суттєво зменшило соціальну напругу в регіоні.

В 2009 р. факультет перепідготовки спеціалістів реорганізовано в Центр післядипломної освіти. Обов’язки завідувача Центру було покладено на кандидата економічних наук, доцента Вакалюка В’ячеслава Анатолійовича. З березня 2012 р. завідувачем Центру призначено кандидата економічних наук, доцента Остапчук Тетяну Петрівну.

З вересня 2019 року по листопад 2019 року завідувачем Центру післядипломної освіти призначено Поплавську Вікторію Вікторівну.

З листопада 2019 року і дотепер завідувачем Центру післядипломної освіти призначено Кучменка Віталія Олександровича.

В Центрі постійно проводяться спеціальні курси, семінари, тренінги, здійснюється підвищення кваліфікації методом стажування та підвищення професійної компетентності працівників різних суб’єктів господарювання.

Центр післядипломної освіти Державного університету «Житомирська політехніка» проводить підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (спеціальність «Публічне управління та адміністрування», наказ МОН України №334-л від 17.04.2019 року) за професійними (сертифікатними) програмами (довгострокове підвищення кваліфікації) та короткостроковими програмами. На постійній основі організовуються курси з підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, а також інших фахівців різних спеціальностей та професій за акредитованими спеціальностями університету. Курси за програмами MS IT Academy та підготовка до здачі сертифікаційних іспитів за напрямами:

 • MS Office (дозволяє отримати знання та навички, необхідні для успішного використання офісних інформаційних технологій (Word, ЕхеІ, Power Point, Outlook Access, SharePoint) та складання сертифікаційних іспитів до рівня Microsoft Office Specialist);
 • Database (дозволяє отримати базові знання технологій управління базами даних та аналітичної обробки даних для здійснення початкових кроків в кар’єрі IT спеціаліста);
 • Development (дозволяє отримати базові знання з програмування на платформі .NetTa отримання сертифікатів Microsoft Technology Associate);
 • курси CISCO («Мережі для домашніх користувачів та малого бізнесу»). В розвиток цих навчальних програм діють курси з вивчення мов програмування: C++, Java, РНР.

Крім того, в Центрі існують постійно діючі курси комп’ютерної грамоти, іноземних мов, бухгалтерського обліку тощо.

Основні переваги навчання в Центрі післядипломної освіти Державного університету «Житомирська політехніка»
 1. Центр післядипломної освіти є успішним на ринку освіти вже понад 20 років.
  Має великий досвід післядипломного навчання, підвищення кваліфікації та підготовки спеціалістів. В Центрі післядипломної освіти створені всі умови для реалізації ефективного навчального процесу.
 2. Всі наші спеціальності ліцензовані. По закінченню навчання студентам видаються документи державного зразка.
  Діяльність Центру з надання освітніх послуг проводиться на підставі ліцензії на перепідготовку спеціалістів, а також підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями) від 18.05.2015 р., серія АЕ №636418. Розробляються нові програми перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для різних галузей економічної діяльності регіону.
 3. Професорсько-викладацький склад має високий рівень науково-педагогічної підготовки у галузі освітньої діяльності.
  В Центрі працюють 84 викладачі, з них 97% мають науковий ступінь та вчене звання. Кафедрами, що забезпечують навчальний процес в Центрі, відповідно до державних стандартів розроблені навчальні плани та внесені відповідні зміни до навчальних програм. Враховано пропозиції студентів Центру щодо загального бюджету аудиторних годин та його розподілу відносно кожної з дисциплін навчального плану.
 4. Центр має сучасну навчальну базу, яка дозволяє проводити навчальний процес на належному рівні.
  Студенти та слухачі курсів Центру мають 100% забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою. Наявність комп'ютерних класів центру, сприяє інтенсифікації навчального процесу та отриманню глибоких знань з використання сучасних програмних продуктів. Значна увага в Центрі приділяється контролю за якістю навчального процесу.
 5. Індивідуальний підхід до кожного слухача курсів.
  На підставі сучасних навчальних планів та програм підвищення кваліфікації особи, які мають вищу освіту, можуть пройти короткострокове та довгострокове підвищення кваліфікації за всіма спеціальностями, які акредитовані в університеті (за графіками занять зручними для слухачів курсів).
 6. Доступні ціни. Поетапна оплата.
  Вартість навчання за всіма спеціальностями Центру одна з найнижчих в Україні. Крім того вона не змінюється за весь період навчання. Студентам та слухачам курсів надаються зручні форми оплати, вони можуть здійснювати оплату за весь період навчання, за рік, за семестр, за місяць.
 7. Індивідуальний графік навчання для кожної групи, узгоджений з викладачами, що заощаджує час слухачів курсів та приймає до уваги всі їх побажання.

Постійно діючі курси

Офісні технології

Базовий курс – грамотне оформлення документів, організація розрахунків в електронних таблицях, створення презентацій (групи для школярів, дорослі групи)

Поглиблені курси – для підготовки до здачі сертифікаційних іспитів Microsoft (для студентів та випускників, хто бажає підвищити свій рівень професійної підготовки)


Основи програмування, Web-технології та обробка даних, тестування програмного забезпечення

Базовий курс – основи програмування, основні технології створення сайтів, розробка баз даних (групи для школярів, дорослі групи)

Поглиблені курси – Web-дизайну та Web-програмування, тестування програмного забезпечення та для підготовки до здачі сертифікаційних іспитів Microsoft (для студентів та фахівців, хто бажає підвищити свій рівень професійної підготовки)


Мережеві технології

Базовий курс – практична робота з налагодження локальних мереж, підключення Інтернет (групи для школярів, дорослі групи)

Поглиблені курси – для підготовки до здачі сертифікаційних іспитів CISCO (для студентів та фахівців, хто бажає підвищити свій рівень професійної підготовки)


«Курси бухгалтерського обліку та Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Бухгалтерія»

Навчання бухгалтерів ведеться як з нуля, такі з базових знань в сфері обліку, і до самостійної здачі балансу та податкової звітності на прикладі конкретного підприємства. Обсяг знань, який ми пропонуємо на курсах бухгалтерського обліку не менше того, що отримують студенти ЗВО. У порівнянні з навчанням в університеті, цей спосіб заощадить вам багато часу.


Курси іноземних мов
 • курси розмовної іноземної мови (для поїздок за кордон);
 • курси з підготовки до вступу в магістратуру;
 • курси професійно орієнтованої іноземної мови;
 • курси з підготовки до здачі ЗНО;

Почувайся вільно і впевнено будь-де і будь-коли з Нами!


Курси з підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «В»

Курси з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до Постанови НАДС №106 від 06.02.2019 року «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» підвищення кваліфікації за загальними та спеціальними короткостроковими програмами є обов’язковим для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

У зв’язку з цим Центр післядипломної освіти проводить підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за наступними напрямами:

 1. запобігання корупції;
 2. управління фінансами;
 3. комунікація та взаємодія;
 4. гендерна рівність;
 5. забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю;
 6. інформаційна безпека;
 7. дотримання прав людини та протидії дискримінації;
 8. стратегічного управління та планування;
 9. управління змінами;
 10. сприйняття змін;
 11. виконання на високому рівні поставлених завдань;
 12. лідерство;
 13. публічні закупівлі, детінізація доходів та забезпечення доброчесності;
 14. державна мова;
 15. знання законодавства.

Також можливе проходження підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за іншими розробленими програмами, погодженими між виконавцем та замовником.


Курси за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування»

Курси підвищення кваліфікації проводяться в межах спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».

Навчальний процес

Розклад занять для студентів Центру післядипломної освіти заочної форми навчання.

Співробітники Центру

Ірина Іванівна Воронюк

Ірина Іванівна Воронюк

Олена Андріївна Сільвіструк

Олена Андріївна Сільвіструк

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 2015 (ІІ поверх нового корпусу)
Телефон: +38 (067) 411-07-40, +38 (067) 963-96-27 (Віталій Олександрович)
E-mail: cpo@ztu.edu.ua