Науково-методична рада

Методична робота у закладі вищої освіти є невід’ємною складовою організації освітньо-виховного процесу. Метою роботи НМР є забезпечення високої якості освітнього процесу через здійснення координації навчально-методичної, організаційно-методичної роботи університету; удосконалення змісту навчання; комплексного методичного забезпечення навчального процесу; впровадження освітніх інновацій та сучасних інформаційних технологій.. Основними завданнями Науково-методичної ради (НМР) Державного університету «Житомирська політехніка» є:формування, реалізація та удосконалення концепції освітньої діяльності університету; формування стратегії, політики і цілей університету в освітній діяльності; організація та координація діяльності університету щодо навчально-методичної та організаційно-методичної роботи; розробка рекомендацій щодо імплементації досвіду навчально-методичної роботи українських та закордонних закладів вищої освіти; обговорення проектів нормативних документів, які регламентують освітній процес та надання рекомендацій вченій раді університету щодо їх затвердження; сприяння впровадженню інноваційних технологій навчання; формування та впровадження системного підходу та організаційних заходів щодо підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; прийняття рішень по результатам проведення експертизи навчальної та навчально-методичної літератури; формування системи заходів щодо підвищення кваліфікації викладачів тощо.

Науково-методична рада є колегіальним органом, що створюється як дорадчий орган при Вченій раді університету. В практичні роботі Науково-методична рада керується нормативними документами Міністерства освіти і науки України, чинним положенням, наказами ректора, рішеннями Вченої ради університету.

Науково-методичну раду очолює голова – проректор з науково-педагогічної роботи. Секретарем НМР є начальник навчально-методичного відділу. До складу НМР входять: начальник навчально-методичного відділу, декани факультетів, завідувачі кафедр, завідувач центру післядипломної освіти, завідувач центру довузівської освіти та роботи з іноземними студентами, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості, науково-педагогічні працівники кафедр, представники органів студентського самоврядування та представники інших структурних підрозділів (за потребою). Склад НМР та зміни в ньому затверджуються наказом ректора на навчальний рік.

Положення

Положення про науково-методичну раду Державного університету «Житомирська політехніка»

Склад НМР

Склад Науково-методичної ради Державного університету «Житомирська політехніка:

 1. Абрамчук Ілона - Студентський декан факультету публічного управління та права
 2. Андреєв Олександр - Доцент кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій
 3. Андрійчук Наталя - В.о. завідувача кафедри іноземних мов
 4. Башинський Сергій - Завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
 5. Бегерський Дмитро - Завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій
 6. Бірюченко Світлана - Старший викладач кафедри менеджменту і підприємництва
 7. Бондарчук Віталій - Доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин
 8. Бужимська Катерина - Доцент кафедри менеджменту і підприємництва
 9. Виговська Наталія - Завідувач кафедри фінансів і кредиту
 10. Виговський Георгій - Професор кафедри механічної інженерії
 11. Герасимчук Олена - Доцент кафедри екології
 12. Говорадло Олексій - Студентський декан факультету бізнесу і сфери обслуговування
 13. Гресь Марина - Викладач кафедри фізичного виховання та спорту
 14. Грицишен Димитрій - Декан факультету публічного управління та права
 15. Громовий Олексій - Декан факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки
 16. Давидюк Юлія - Завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
 17. Денисюк Олена - Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики
 18. Дика Олена - Доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
 19. Добржанський Олександр - Доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. професора Б.Б. Самотокіна
 20. Драган Іван - Завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
 21. Дячек Світлана - Доцент кафедри фінансів і кредиту
 22. Єфіменко Андрій - Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки
 23. Жиглей Ірина - Професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку
 24. Засік Григорій - Завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
 25. Іськов Сергій - Доцент кафедри маркшейдерії
 26. Коренівська Оксана - Доцент кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій
 27. Котенко Володимир - Декан гірничо-екологічного факультету
 28. Коцюба Ірина - Завідувач кафедри екології
 29. Кравченко Олександр - Професор кафедри автомобілів і транспортних технологій
 30. Кузьмін Сергій - Завідувач кафедри права та правоохоронної діяльності
 31. Кучменко Віталій - Завідувач центру післядипломної освіти
 32. Леган Ірина - Завідувач кафедри психології та соціального забезпечення
 33. Легенчук Сергій - Завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку
 34. Литвинчук Оксана - Доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук
 35. Лобанчикова Надія - Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій
 36. Махлай Ярослав - Студентський декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки
 37. Мельник Олександр - Завідувач кафедри механічної інженерії
 38. Могельницька Людмила - Завідувач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики
 39. Морозов Андрій - Проректор з науково-педагогічної роботи, голова засідання
 40. Москвін Павло - Завідувач кафедри фізики та вищої математики
 41. Муляр Володимир - Завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук
 42. Наумчук Ігор - Студентський ректор
 43. Нікітчук Тетяна - Завідувач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій
 44. Олійник Оксана - Перший проректор
 45. Остапчук Тетяна - Завідувач кафедри менеджменту і підприємництва
 46. Острогляд Анна - Студентський перший проректор
 47. Петросян Руслан - Старший викладач завідувача кафедри комп’ютерних наук
 48. Подчашинський Юрій - Завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
 49. Прилипко Олександр - Доцент кафедри фізики та вищої математики
 50. Світлишин Ігор - Начальник відділу моніторингу та забезпечення якості
 51. Соболевський Руслан - Завідувач кафедри маркшейдерії
 52. Степчин Ярослав - Доцент кафедри механічної інженерії
 53. Сугоняк Інна - Завідувач кафедри комп’ютерних наук
 54. Тарасюк Галина - Декан факультету бізнесу та сфери обслуговування
 55. Ткачук Андрій - Завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. професора Б.Б. Самотокіна
 56. Харченко Віталій - Студентський декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій
 57. Хоменко Ганна - Доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку
 58. Царук Ірина - Начальник навчально-методичного відділу, секретар засідання
 59. Черниш Оксана - Завідувач центру довузівської освіти та роботи з іноземними студентами
 60. Чижевська Людмила - Професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку
 61. Чижмотря Олексій - Старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
 62. Шиманська Катерина - Завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин
 63. Шпиталенко Галина - Доцент кафедри права та правоохоронної діяльності
 64. Шпакович Олександра - Студентський декан гірничо-екологічного факультету
 65. Ярмолюк Діна - Асистент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи